สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณาจารย์โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  2564 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้กำลังใจและมอบนโยบายให้กับครูโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 / 2564 โดยการประชุมครอบคลุมในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 แนวทางการปฏิบัติงานที่เน้นการทำงานเป็นทีม การแบ่งปันและการเอาใจใส่ การส่งผลงานประกวดกิจกรรม Best/Good Practice นวัตกรรรมสิ่งประดิษฐ์ป้องกันเชื้อ COVID-19 การดูแลพื้นที่ 5 ตำบล โครงการ U2T การเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล การทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ แนวทางการเรียนการสอนแบบ offline สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19 การประเมินผลการเรียนการสอนและการบริหารความเสี่ยง รวมไปถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ โดยท่านอธิการบดีได้เน้นย้ำถึงหน้าที่ครู 5 ประการ ได้แก่ การสอน การทำผลงานวิจัย/นวัตกรรม การช่วยเหลือชุมชน/บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการมีจิตอาสา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี