สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จากภาครัฐ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ในการนี้ ท่านอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง พร้อมแนะนำสถาบัน หลักสูตรการเรียนการสอนและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล หลังจากนั้น ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ได้กล่าวถึงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่จะได้เรียนรู้และเข้าร่วมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาที่สถาบัน นอกจากนี้นักศึกษาใหม่ยังได้รับทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ จากตัวแทนส่วนงาน หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี