สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ COVID-19 จากภาครัฐ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) ในการนี้ ท่านอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาและผู้ปกครอง พร้อมแนะนำสถาบัน หลักสูตรการเรียนการสอนและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ทั้ง 3 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล หลังจากนั้น ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี ได้กล่าวถึงรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักศึกษาใหม่จะได้เรียนรู้และเข้าร่วมตลอดระยะเวลาที่ศึกษาที่สถาบัน นอกจากนี้นักศึกษาใหม่ยังได้รับทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ จากตัวแทนส่วนงาน หน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาต่อไป

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี