สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

ช่องทางการติดต่อขอคำปรึกษา/ขอความช่วยเหลือ สำหรับนักเรียน นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ช่องทางการติดต่อขอคำปรึกษา / ขอความช่วยเหลือ สำหรับนักเรียน นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าอาหาร หรือการเจ็บป่วยทั้งของตนเองและผู้ปกครอง เป็นต้น

ฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศิกษา
– อ.วสุกานต์ เบอร์ 098-0080677
– อ.สัจจาวุฒิ เบอร์ 084-6431313

 

ระดับปริญญาตรี