สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

​​​​​​​เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานพระราชวโรกาส ให้พลเอกวิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามแนวพระราชดำริ นำนายอูก ซอต์พวน (H.E.Ouk Sorphorn) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำประเทศไทย นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา จำนวน ๓๗ สถาบัน นำคณาจารย์และนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๕๕ คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)   
        ในการนี้ ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักศึกษาทุนพระราชทาน ร่วมเข้าเฝ้าฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำหรับโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ ถือกำเนิดจากพระราชปณิธาณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เยาวชนกัมพูชา เสมือนเป็น ของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนแก่ประชาชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นเพื่อนกันมายาวนาน ของขวัญล้ำค่านี้คือระบบการศึกษาทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ ทำให้เกิดโรงเรียนซึ่งจัดการเรียนการสอนสองระบบหรือ dual system อันเป็นต้นแบบของการเรียนการสอนปัจจุบัน นอกเหนือไปจากนั้นยังทรงห่วงใยในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน ทรงเน้นว่าการศึกษาที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับนักเรียน นักศึกษาที่มีสุขอนามัยที่ดีด้วย การดำเนินโครงการภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 2019)  ทำให้ประสบปัญหาในการเดินทาง นักเรียนที่เดินทางเข้ามาจากราชอาณาจักรกัมพูชาจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไทยกำหนดเมื่อพำนักอยู่ในประเทศไทย นักเรียนทุกคนจะต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมที่รัฐบาลไทยกำหนด ภายใต้การดูแลของสถาบันการศึกษาเจ้าของทุน นักเรียนทุกคนจะเข้ารับการศึกษาผ่านระบบการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เช่นเดียวกับนักเรียนไทย การบริหารโครงการภายใต้ภาวะการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ก่อให้เกิดทักษะและความรู้ใหม่ในการบริหารโครงการแบบ New Normal ที่จะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย การประสานงานการประชุมผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินโครงการที่ผ่านมาก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งในภาครัฐบาล ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทำให้เกิดการ พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่ได้รับทุนพระราชทานเป็นบุคลากรมีคุณภาพทยอยกลับไปพัฒนาราชอาณาจักรกัมพูชา กว่า ๘๐๐ คน จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าโครงการนี้เป็นของขวัญพระราชทานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี