สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

​​​​​​​ประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 3

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 3 เรื่อง ความร่วมมือด้านการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 : เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เป็นการส่วนพระองค์ โดยการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซียฯ นั้น เริ่มขึ้นจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อปี 2560 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ตั้งคณะทำงานการจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และการวิจัย มีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อสนองแนวพระราชดำริฯ การประชุมดังกล่าวจัดมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2561 ,ครั้งที่ 2 ในปี 2562 สหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพ สำหรับครั้งที่ 3 นี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาในหัวข้อ "การจัดการศึกษาของประเทศไทย ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19" รวมทั้งมีนักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาจากไทย และสหพันธรัฐรัสเซีย จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมการนำเสนอประสบการณ์การจัดการศึกษา ในวิกฤตการณ์ของโรคโควิด-19 อาทิ Skolkovo Institute of Science and Technology , ซิริอุส เซ็นเตอร์ (Sirius Center), มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี, โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และช่องทางการเรียนรู้ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดความชะงักงันทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา การประชุมจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน อาทิ การจัดการสอนวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เป็นต้น

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี