สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

​​​​​​​ประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 3

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 3 เรื่อง ความร่วมมือด้านการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและการวิจัย ในหัวข้อ "การจัดการศึกษาท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19 : เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เป็นการส่วนพระองค์ โดยการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซียฯ นั้น เริ่มขึ้นจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ภายหลังเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อปี 2560 ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ตั้งคณะทำงานการจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย-รัสเซีย ด้านการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และการวิจัย มีรองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธานคณะทำงานฯ เพื่อสนองแนวพระราชดำริฯ การประชุมดังกล่าวจัดมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2561 ,ครั้งที่ 2 ในปี 2562 สหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพ สำหรับครั้งที่ 3 นี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาในหัวข้อ "การจัดการศึกษาของประเทศไทย ท่ามกลางวิกฤตการณ์โควิด-19" รวมทั้งมีนักวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาจากไทย และสหพันธรัฐรัสเซีย จากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมการนำเสนอประสบการณ์การจัดการศึกษา ในวิกฤตการณ์ของโรคโควิด-19 อาทิ Skolkovo Institute of Science and Technology , ซิริอุส เซ็นเตอร์ (Sirius Center), มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี, โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และช่องทางการเรียนรู้ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เกิดความชะงักงันทางเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา การประชุมจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน อาทิ การจัดการสอนวิชาเคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เป็นต้น

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี