สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ส่งมอบวัตถุดิบพระราชทานแก่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

       จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจึงได้ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบแก่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อส่งต่อให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาโดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารแก่ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียน ตชด.บ้านหนองพัว โรงเรียน ตชด.หม่องกั๊วะ โรงเรียน ตชด.เลตองครุ โรงเรียน ตชด.บ้านแม่จันทร์ทะ และโรงเรียน ตชด.ทีวะเบยทะ จังหวัดตาก โดยมีวัตถุดิบคือ ไข่ไก่สดพระราชทาน จำนวน 1,500 ฟอง ข้าวสาร จำนวน 2,650 กิโลกรัม และเครื่องดื่มวิตามิน จำนวน 100 ลัง โดยมีพ.ต.ท.สวัสดิ์ คำภิรานนท์ รองผู้กำกับฝ่ายอำนวยการ 7 บก.อก.บช.ตชด. เป็นผู้รับมอบ 

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี