สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับมอบวัตถุดิบ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี อันเป็นต้นแบบในการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนร่วมบริจาคสิ่งของและวัตถุดิบให้กับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนรับมอบวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารและสิ่งของ เพื่อนำไปมอบให้หน่วยงานสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป โดยมีวัตถุดิบ คือ ข้าวสาร ตราเกษตร 200 กระสอบ 1,200 ถุง จำนวน 6,000 กิโลกรัม น้ำพริกผู้พันกรกช คละรส 14 ลัง จำนวน 1,008 กระปุก น้ำมันพืช ตราองุ่น 10 ลัง จำนวน 120 ขวด และเครื่องดื่มวิตามิน C 200 วอเตอร์ ตราอิชิตัน 100 ลัง จำนวน 2,400 ขวด โดยมี พระอาจารย์ธัม์มทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แม่ชีละม้าย วังเมือง และคณะศิษย์ นำโดยอาจารย์ขวัญเรือน อภิมณฑ์  ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เป็นผู้ร่วมมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 611 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า 

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี