สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สจด. ส่งมอบนวัตกรรมตู้ล็อกเกอร์ปลอดเชื้อ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กล่าวว่า ภายหลังจากที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่สถาบันสำหรับสร้างนวัตกรรม "ตู้ล็อกเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน" ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ และคณะ ได้ทำการพัฒนาระบบและรูปแบบตู้อบฆ่าเชื้อให้มีความเหมาะสมกับการนำไปใช้งานจริงมากขึ้น

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี