สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. สะบัดธงงานประชุมวิชาการนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. สะบัดธงงานประชุมวิชาการนานาชาติ
The 6th International STEM Education Conference 2021 จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้วสำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International STEM Education Conference โดยในปี 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)เป็น เจ้าภาพ ในชื่อ The 6th International STEM Education Conference 2021 (iSTEM-Ed 2021 ) ในธีม “Innovating STEM Education in The Digital Disruptive Era” ณ โรงแรมอมารี พัทยา จ.ชลบุรี

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวว่า งาน iSTEM-Ed เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักเทคโนโลยี และผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิค ในการเรียนรู้และการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) นอกจากนี้ Art (A) ยังรวมอยู่ในตัวย่อ (STEAM) เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทั่วโลก ในปีนี้มีหัวข้อปาฐกถาที่น่าสนใจจาก Keynote Speaker ได้แก่ Prof. Dr. Christina Hong อธิการบดีสถาบัน THEi เขตบริหารพิเศษฮ่องกง หัวข้อ STEM Education 4.0 – Skilling for Industry 4.0 ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ Mitigating Impact of COVID-19 Pandemic on Basic Education: A Case Study of Science, Mathematics and Technology Education in Thailand และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในหัวข้อ Trends in Post-COVID STEM Education มีบทความวิชาการจากหน่วยงานและผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเป็นจำนวนมาก จากทั้งในและต่างประเทศ มีจำนวนผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจานวนทั้งสิ้น 67 บทความ จากหลายประเทศ อาทิ สวีเดน แม็กซิโก ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฯลฯ โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวด คือ Pedagogical Modes and Applications of STEM Education, Technology-Enhanced STEM Teaching and Learning, Curriculum Studies and Development Focused STEM Education, Skills & Re-Skills Development for STEM Literacy, Development Focused STEM Education และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ STEM Education และยังมีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ผ่านการนำเสนอแบบ Hybrid Conference (Onsite และ Online) นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจะได้เรียนรู้และศึกษา องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อ นำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการศึกษาอันจะส่งผลดีต่อชุมชนและสังคมที่จะมีนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี ที่มีความรู้ความสามสารถในการพัฒนาสังคมต่อไป

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี