สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

สจด. สะบัดธงงานประชุมวิชาการนานาชาติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สจด. สะบัดธงงานประชุมวิชาการนานาชาติ
The 6th International STEM Education Conference 2021 จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้วสำหรับงานประชุมวิชาการนานาชาติ The International STEM Education Conference โดยในปี 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย)เป็น เจ้าภาพ ในชื่อ The 6th International STEM Education Conference 2021 (iSTEM-Ed 2021 ) ในธีม “Innovating STEM Education in The Digital Disruptive Era” ณ โรงแรมอมารี พัทยา จ.ชลบุรี

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี กล่าวว่า งาน iSTEM-Ed เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นักเทคโนโลยี และผู้ปฏิบัติงานได้แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และเทคนิค ในการเรียนรู้และการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) นอกจากนี้ Art (A) ยังรวมอยู่ในตัวย่อ (STEAM) เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทั่วโลก ในปีนี้มีหัวข้อปาฐกถาที่น่าสนใจจาก Keynote Speaker ได้แก่ Prof. Dr. Christina Hong อธิการบดีสถาบัน THEi เขตบริหารพิเศษฮ่องกง หัวข้อ STEM Education 4.0 – Skilling for Industry 4.0 ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ Mitigating Impact of COVID-19 Pandemic on Basic Education: A Case Study of Science, Mathematics and Technology Education in Thailand และสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในหัวข้อ Trends in Post-COVID STEM Education มีบทความวิชาการจากหน่วยงานและผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัยเป็นจำนวนมาก จากทั้งในและต่างประเทศ มีจำนวนผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจานวนทั้งสิ้น 67 บทความ จากหลายประเทศ อาทิ สวีเดน แม็กซิโก ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ฯลฯ โดยแบ่งออกเป็น 6 หมวด คือ Pedagogical Modes and Applications of STEM Education, Technology-Enhanced STEM Teaching and Learning, Curriculum Studies and Development Focused STEM Education, Skills & Re-Skills Development for STEM Literacy, Development Focused STEM Education และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ STEM Education และยังมีโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ผ่านการนำเสนอแบบ Hybrid Conference (Onsite และ Online) นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจะได้เรียนรู้และศึกษา องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อ นำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการศึกษาอันจะส่งผลดีต่อชุมชนและสังคมที่จะมีนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี ที่มีความรู้ความสามสารถในการพัฒนาสังคมต่อไป

งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี