สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 10/2564 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบาย สภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กําจร ตติยกวี ทําหน้าที่ประธาน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ กรรมการที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ กรรมการที่ปรึกษา ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม กรรมการ  นายอัครพร บุนนาค นางสาวกรรณิกา ไตรภาดา ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการฯ ร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการฯได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำร่างรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เพื่อประโยชน์ให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา (อาคาร 604)

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี