สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี วิสามัญ (สาขาเกษตรนวัต)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่และทีมงานบุคลากรโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ร่วมกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ ถวายราชสดุดี จัดกิจกรรม 9 ฐาน กิจกรรมพักแรม กิจกรรมประดับแถบสีและมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ในกิจกรรม “ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี วิสามัญ (สาขาเกษตรนวัต) ” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตน ในการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมได้ ภายใต้คำขวัญพระราชทานล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 คือ “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์” และมีจิตสำนึกในการบริการชุมชนตามคติพจน์ของลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ คือ บริการ

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี