สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สจด. จับมือสมาพันธ์ SME ไทย เสริมองค์ความรู้ด้านวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการในการเสนอและรับนักเรียนนักศึกษาของสถาบันเข้าฝึกงานกับสถานประกอบการ โครงการสหกิจศึกษา โครงการทวิภาคีหรือโครงการอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะจากประสบการณ์ตรง สร้างนักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการ เป็นการลดความเลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศต่อไป สมาพันธ์ SME จะทำหน้าที่เชื่อมต่อ ทำงานร่วมกับสถาบันเพื่อสร้างคน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ โดยงานจัดขึ้นที่ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี