สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

จัดการสัมนาการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าด้วย ELPD

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการเปิดงานการสัมนา "การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าด้วย ELPD" พร้อมด้วย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และคณะครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การสัมนาในครั้งนี้ดำเนินการโดยสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาควาามรู้ความสามารถ ตลอดจนการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ของสถาบันฯ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยาการจากบริษัท TPT Co.,Ltd. ที่มีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ชาติภักดิ์/ ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี