สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

จัดการสัมนาการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าด้วย ELPD

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นประธานในการเปิดงานการสัมนา "การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าด้วย ELPD" พร้อมด้วย ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ และคณะครูสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา การสัมนาในครั้งนี้ดำเนินการโดยสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาควาามรู้ความสามารถ ตลอดจนการเรียนรู้เทคโนโลยีไฟฟ้าที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ของสถาบันฯ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยาการจากบริษัท TPT Co.,Ltd. ที่มีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเครื่องป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ

ชาติภักดิ์/ ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี