สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประชุมบุคลากรสถาบัน รอบที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รอบงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานการเงินและบัญชี งานทรัพยากรมนุษย์และนิติกร งานยุทธศาสตร์ แผนและนโยบาย งานพัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ งานตรวจสอบภายในและบุคลากรโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบัน EdPEx แผนพัฒนาสถาบันระยะ 5 ปี และประมวลจริยธรรมของสถาบัน โดยท่านอธิการบดีได้มุ่งเน้นถึงพื้นฐานการเป็นคนดี คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์และอดทน ด้านการปฏิบัติงานบุคลากรจะต้องทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน คือ สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและปลูกฝังความเป็นจิตรลดาให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสายสนับสนุนจะต้องร่วมกันส่งเสริมงานในด้านต่าง ๆ ของสถาบัน การทำตนให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนนักศึกษา เช่น การแต่งกาย กิริยามารยาท เป็นต้น

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี