สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมบุคลากรสถาบัน รอบที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดการประชุมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รอบงานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานการเงินและบัญชี งานทรัพยากรมนุษย์และนิติกร งานยุทธศาสตร์ แผนและนโยบาย งานพัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารระบบกายภาพและโสตทัศนูปกรณ์ งานตรวจสอบภายในและบุคลากรโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สถาบัน EdPEx แผนพัฒนาสถาบันระยะ 5 ปี และประมวลจริยธรรมของสถาบัน โดยท่านอธิการบดีได้มุ่งเน้นถึงพื้นฐานการเป็นคนดี คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์และอดทน ด้านการปฏิบัติงานบุคลากรจะต้องทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน คือ สถาบันที่จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ "เรียนคู่งาน งานคู่เรียน" สร้างคนดี มีฝีมือ มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านการจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและปลูกฝังความเป็นจิตรลดาให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรสายสนับสนุนจะต้องร่วมกันส่งเสริมงานในด้านต่าง ๆ ของสถาบัน การทำตนให้เป็นแบบอย่างแก่นักเรียนนักศึกษา เช่น การแต่งกาย กิริยามารยาท เป็นต้น

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี