สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะนำหลักสูตรแก่คณะผู้บริหารเขตพื้นที่

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร และฝ่ายกิจการนักเรียนและนักศึกษา ร่วมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาแก่ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ในการประชุมผู้บริหารศูนย์อาชีวศึกษาเขตพื้นที่ โดยมีนายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ นางภัทร์ฐิรญา ทวีลาภ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย นายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายนรินทร์ แก้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ว่าที่ร้อยเอกเชาวลิต ยุทธนาวา ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี นายนิมิต ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง นางสาวอรวรรณ เศวตวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพบางปะกง ดร.ทิฐินันท์ ทุมมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นายสถาพร โฉมศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นายวนุพล คงบุญ รองผู้อำนวยการ นายสุภชัย ศรีนวล ครูวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นางสุปรียา รัตนวิทยาพันธุ์ ครูวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี นายนพพล อินศร ครูวิทยาลัยพณิชยการบางนา นางสาวปิญนันท์ วณิชชากร ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี นายเจตน์สฤษฏิ์ ทาเกิด ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี นางสาวนัยนา โสภณ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี นายภคพล ปิ่นแก้ว ครูวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง นายเนติราช คำก้อน ครูวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง นายอธิวัฒน์ บัวทอง ครูวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง นางสาวกนกนารถ นพโสภณ ครูวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง นางกุลิสรา สุวรรณ รองผู้อำนวยการ และนางสาวกนกพร น้อยทรง ครูวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เข้าร่วมรับฟังการแนะนำหลักสูตร ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา มีประเด็นในการแนะนำ คือ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีดิจิทัล ทุนการศึกษา และหอพักนักศึกษา 

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี