สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปี 2565 ณ ห้องเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อชี้แจ้งแนวทางทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน โดยรศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ได้ชี้แจงถึงค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร การปฏิบัติงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต การปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ และการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส นอกจากนี้คณะผู้บริหารและหัวหน้างานยังได้รับทราบถึงระบบการทำงานที่นำมาใช้ในการดำเนินงานสถาบัน ได้แก่ เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx ) มีองค์ประกอบหลักคือการนำองค์กร กลยุทธ์ ผู้รับบริการ การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ บุคลากร และระบบปฏิบัติการและผลลัพธ์ บรรยายโดย รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรม MS TEAM ในการทำงานและสื่อสารภายในองค์กร บรรยายโดย ดร.สนิท หฤหรรษวาสิน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเรื่องนวัตกรรมระบบข้อมูลในองค์กร (Data Base) ซึ่งเป็นโครงสร้างข้อมูลส่วนกลางที่ส่วนงาน/หน่วยงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้โดยตรง บรรยายโดย รศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธร กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี