สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เรียนรู้นอกสถานศึกษา ศิลปะเชิงช่างในอดีต

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำทีมโดย ครูสุเมธา ทรัพย์รังสี อาจารย์ประจำสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส (อาจารย์พิเศษสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย) เป็นวิทยากรในรายวิชาประณีตศิลป์เครื่องดนตรีไทยได้รับความรู้ด้านศิลปะประยุกต์ งานประณีตศิลป์ สถาปัตยกรรมและเป็นประสบการณ์อันเป็นประโยชน์มาก โดยสรุปสิ่งสำคัญที่นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ ดังนี้

– ส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมไทย (พระวิหาร ระเบียงคด วิหารคด หน้าบัน ซุ้มประตู หน้าต่าง ขั้นบันได การย่อมุม ฯลฯ)
– เครื่องตกแต่งรอบพระวิหารภูเขามอถะ (เจดีย์จีน) ตัวลั่นถัน (หุ่นรูปคน จีน ฝรั่ง)
– ภาพจิตรกรรมในพระวิหาร,พระอุโบสถ วัดสุทัศน์ (ภาพพุทธประวัติ พุทธกิริยา ชาดก วรรณคดี)
– ภาพทวารบาล บานหน้าต่าง (เทวดานพเคราะห์ เทวดาประจำทิศ)
– เรื่องการละเล่นในภาพจิตรกรรม (ตีคลี เล่นระทา จุดดอกไม้ไฟโบราณ ต้นไฟพเยียมาศ)
– ประเภทของเทคนิคที่ใช้ในการสร้าง (ลายรดน้ำ ลงรักปิดทอง ปิดทองลงยา ปิดทองร่องกระจก ฉลุทองและแกะสลัก)
– ส่วนประกอบฐานชุกชี พระประธานประจำวิหารวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
– ความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เรื่อง (ทวีปทั้ง 4 และ ช้าง 10 ตระกูล)
– องค์ประกอบส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานจิตรกรรมและสถาปัตยกรรมไทย สมัย ร.3
– ประเภทของฉัตรและความรู้ทั่วไปอื่น ๆ ฯลฯ
สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างเสริมประสบการณ์การ การเรียนการสอนในสาขาอาชีพของตนได้เป็นอย่างดีต่อไป

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี