สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติฯ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ รศ.ดร.ปรีชา กอเจริญ และอาจารย์สายัณห์ ฉายวาส อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 ผลงานเรื่อง “ระบบตู้ฆ่าเชื้อไวรัสแบบไฮบริดควบคุมผ่านอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับการให้บริการบริเวณที่สาธารณะ” จากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงานแสดงนิทรรศการวันนักประดิษฐ์ จัดโดยกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ เครื่องผลิตดินจากเศษอาหารด้วยการเร่งปฏิกริยาจุลินทรีย์ อุปกรณ์ประมาณค่าพารามิเตอร์เพื่อการควบคุมระบบบาบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่งด้วยระบบฟัซซี่ลอจิก ชุดตรวจวัดปริมาณฝุ่นบนพื้นผิวของแผงโซล่าเซลล์ โดยแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน และ เครื่องตรวจสอบและจำแนกประเภทเสียงแตรด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี