สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เจ้าภาพในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า รายวิชาทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช.

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 อ.จุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้รับมอบหมายจาก ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการ ในการเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า รายวิชาทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ ปวช. โดยศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน – นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เป็นสถานศึกษาเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคาร ระดับที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ดำเนินการโดย สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
การแข่งขันทักษะวิชาชีพในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจาก 4 สถานศึกษาในอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 2.วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 3.วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และ 4.โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อีกทั้งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มาร่วมตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ (ข้อมูลจาก : ครูเจษฎา ตั้งมงคลสุข)

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี