สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมเสวนา เรื่อง “กว่าทศวรรษกับ Big Data ด้านการศึกษาของประเทศไทย”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา รับเชิญเป็นผู้ร่วมเสวนา เรื่อง "กว่าทศวรรษกับ Big Data ด้านการศึกษาของประเทศไทย" ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ วังพญาไท เข็มทิศการศึกษา พัฒนาประเทศไทย EdCompass : Empowered Education การเสวนาเรื่อง “กว่าทศวรรษกับ Big Data ด้านการศึกษาของประเทศไทย” โดย
1. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุวัศ สาคริก รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี