สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธี พร้อมด้วยรองอฺธิการบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพคณะผู้บริหาร ครู และคณะผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือ ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างวิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจวกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านรูปแบบระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก Wu Binru อธิการบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับผู้บริหาร คณะครู และคณะผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือ ฯ ฝ่ายจีน โดยมีเนื้อหาสำคัญกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากในเดือนสิงหาคม 2561 คณะผู้แทนด้านการต่างประเทศและการศึกษาของ สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจว ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเป็นประธานในพิธีลงนามฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๓ ปี ในระยะที่ผ่านมาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับวิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจว ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรทวิวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตรเต็มเวลา 3 ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากทั้งวิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจวและสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งในรุ่นแรกมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2565 นี้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีความยินดีและขอขอบคุณอย่างยิ่ง ที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจวจะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพใน ปีการศึกษา 2565 นี้จำนวน 10 ทุน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามความร่วมมือ ฯ ในครั้งนี้จะนำไปสู่กิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี