สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธี พร้อมด้วยรองอฺธิการบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพคณะผู้บริหาร ครู และคณะผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือ ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างวิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจวกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ผ่านรูปแบบระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก Wu Binru อธิการบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับผู้บริหาร คณะครู และคณะผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือ ฯ ฝ่ายจีน โดยมีเนื้อหาสำคัญกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างสองสถาบันในปัจจุบันสืบเนื่องมาจากในเดือนสิงหาคม 2561 คณะผู้แทนด้านการต่างประเทศและการศึกษาของ สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจว ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเป็นประธานในพิธีลงนามฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวมีผลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๓ ปี ในระยะที่ผ่านมาโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับวิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจว ได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรทวิวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว หลักสูตรเต็มเวลา 3 ปี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากทั้งวิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจวและสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งในรุ่นแรกมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน และกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2565 นี้ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดามีความยินดีและขอขอบคุณอย่างยิ่ง ที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจวจะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพใน ปีการศึกษา 2565 นี้จำนวน 10 ทุน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามความร่วมมือ ฯ ในครั้งนี้จะนำไปสู่กิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบันให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี