สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

กราบลาในโอกาสจบการฝึกสอน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 นักศึกษาฝึกสอนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) เข้ากราบลา รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ในโอกาสจบการฝึกสอนตามหลักสูตร ระยะเวลา 1 ปี ในสาขาการตลาด และสาขาช่างยนต์ 

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี