สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ลงนามความร่วมมือ Singapore Polytechnic

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ พร้อมด้วยผู้บริหารของสถาบัน Singapore Polytechnic ได้แก่ Ms. Georgina Phua, Deputy Principal, Ms. Chao Yunn Chyi, Senior Director of Common Core Cluster และ Ms. Lim Lee Yee, Director of School of Life Skills & Communication ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน Singapore Polytechnic ผ่านระบบการประชุม MS Teams Meeting ณ ห้องประชุมสิรินธรพัฒนวิทย์ ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี อ.วิรุฬห์ หุตะวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวิจัยและวิรัชกิจ อ.สัจจาวุฒิ รอดสำราญ หัวหน้างานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา ครูครินา สุวแพทย์ หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ อ.จิระศักดิ์ อัจฉริยยศ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป บุคลากรสังกัดงานวิจัยและวิรัชกิจ Mr. Toh Ser Khoon, Director of Industry and Partnerships, SP International และ Mr. Wee Eng Soon, Program Manager of SP International เข้าร่วมพิธีด้วย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขยายขอบข่ายความร่วมมือจากโครงการ Learning Express (LeX) เดิมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาที่หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะจัดในรูปแบบ onsite หรือ online ได้ตามความเหมาะสม

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี