สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ขอเชิญร่วมพิธีงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอเชิญร่วมพิธีงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและกิจกรรมจิตอาสา ในวันที่ 1 เมษายน 2565

หมายเหตุ:
1. บุคลากรทุกท่านติดต่อขอรับเสื้อสีม่วงได้ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่งานทรัพยากรมนุษย์และนิติการ
2. กิจกรรมจิตอาสาให้ รับ – คืน อุปกรณ์การทำความสะอาดที่วัดเบญจมบิตรฯ จากบุคลากรงานพัสุด งานทะเบียนและวัดผลและงานการเงินและบัญชี โดยหลังจากจบกิจกรรมจิตอาสาทางสถาบันจะถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่วัดเบญจมบพิตรฯ ต่อไป
3. บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19 ที่สถาบันอนุมัติให้กักตัวหรือเฝ้าระวัง ขอให้งดการเข้าร่วมพิธีและกิจกรรมข้างต้น 

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี