สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

U2T ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการส่งเสริม สืบสาน ศิลปาชีพจักสานจากต้นคล้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล ณ ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2565

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี