สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ครูสาขาไฟฟ้ากำลัง เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 อ.เจษฎา ตั้งมงคลสุข และ อ.เฉลิม ไชยวงค์ ครูประจำสาขาไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เข้าอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 รุ่นที่ 2/2565 โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นผู้ประเมินตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องคุณสมบัติของผู้ประเมิน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนอายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน และแบบบัตรประจำตัวผู้ประเมิน ในสาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็ก ช่างเชื่อมทิก ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็กและช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2557 ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และรองรับการจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4(2) โดยมีรูปแบบการฝึกภาคทฤษฎีแบบ On – line ผ่านทางโปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2565 และฝึกภาคปฏิบัติแบบ On – site วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี