สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เปิดร้าน Golden Place สาขาสนามเสือป่า

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เปิดร้าน Golden Place สาขาสนามเสือป่า

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการ ในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดร้านค้า Golden Place สาขาสนามเสือป่า โดยนางนวลพรรณ ล่ำซำ เป็นผู้ดูแลการจัดงานเปิดร้าน ในโอกาสนี้ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และผศ.ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมงานเปิดร้านพร้อมเยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่าย สำหรับร้าน Golden Place มีจำนวน 18 สาขา ทั่วประเทศ เป็นร้านค้าปลีกที่ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าจากโครงการในพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ในหลากหลายพื้นที่ อาทิ สินค้าจากโครงการหลวงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวให้แก่ชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเป็นการหารายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ต่อมาเกษตรกรชาวเขาได้มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ปลูกผลไม้และเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ในชื่อโครงการหลวงและดอยคำช่วยให้ชาวเขาได้มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นช่องทางให้กลุ่มเกษตรกรไทย ชุมชนหรือกลุ่ม SMEs รายเล็ก ๆ ที่มีการรวมกลุ่มพัฒนาสินค้าของตนเองได้มีพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้าโดยได้รับราคาที่เป็นธรรม ขณะเดียวกันประชาชนคนไทยก็ได้รับประทานได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคายุติธรรม ปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้ทรงมุ่งมั่นสานต่อพระราชปณิธานของพระราชบิดาและทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร้านค้า “โกลเด้น เพลซ” ให้คงอยู่อย่างเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ โดยมีพระราชปณิธานให้ร้านโกลเด้น เพลซ เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงสินค้าที่ดีมีคุณภาพราคาย่อมเยา ขณะเดียวกันกลุ่มเกษตรกรหรือสินค้าจากชุมชนต่าง ๆ ก็ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี