สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประชุมคณะกรรมการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง (กคส.)

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมคณะกรรมการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง (กคส.)

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 ส่วนที่ 6 หลักธรรมาภิบาล มาตรา 21 วรรคสอง

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี