สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการจัดระบบขยายเสียงสำหรับดนตรีไทย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการจัดการจัดระบบขยายเสียงสำหรับดนตรีไทย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. นายสุเมธา ทรัพย์รังสี ครูประจำสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย จำนวน 9 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการจัดการ จัดระบบขยายเสียง สำหรับดนตรีไทย” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประทีป เจตนากูล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ แก่นักเรียนเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพของตนได้เป็นอย่างดี ณ ห้องแสดงดนตรีชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4) คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EiN6Kc9AEpxDndFhhi5uFpcB9IORwQmsDXzjgWjVGpBrxQ?e=tKejL8

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี