สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการในระบบทวิภาคี

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธีและกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการ 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบ “เรียนคู่งาน” กับสถานประกอบการภาคีเครือข่ายสู่มาตรฐานและยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร ชั้น 4 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างมาก จากหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายสุรัตน์  จั่นแย้ม ที่ปรึกษาอธิการบดี  สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีผู้เข้าร่วมอบรมจากสถานประกอบการและครูวิชาชีพ จำนวน 35 คน โดยการฝึกอบรมพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ จำนวน 30 ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ 1.การจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีและบทบาทหน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ 2.การกำกับ ดูแล นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 3.หลักการเขียนแผนฝึกอาชีพ 4.การปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพ 5.เทคนิคการสอนงาน 6.การประเมินผลการฝึกอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมพัฒนาครูฝึกให้เข้าใจด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เข้าใจบทบาทหน้าที่ของครูฝึกในสถานประกอบการ ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีทักษะวิชาชีพ และสมรรถนะตรงสายอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดีต่อไป

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี