สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.

โครงการเสริมทักษะทางวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดโครงการ "เสริมทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษาใหม่" ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสิรินธรพัฒนวิทย์ อาคาร 605 โดยมีกิจกรรมแนะนำรายวิชาของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยการจัดเสวนาในหัวข้อ “จากโรงเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัย” และกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

รับชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EvuMDG-QkLFMvXB8EyIPE6wBGagglENFzALQNGVdD_gZkg?e=ddIvlI

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี