สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีดิจิทัล และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ(สกมช.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารการอุดมศึกษา 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 

โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านสถานการณ์เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ร่วมกัน เพื่อให้มีการดำเนินการเชิงปฏิบัติการที่มีลักษณะบูรณาการและเป็นปัจจุบัน ผลิตกำลังคนเฉพาะด้าน พัฒนาทักษะ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และมาตรการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ศึกษาและวิจัยข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งดำเนินการอบรม และฝึกซ้อมการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนดำเนินการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกันเฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ติดตาม วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูล และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วรา ได้ร่วมกล่าวถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการของคณะกรรมการใน ปี 2564 และการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ โครงการศึกษาและพัฒนา EA for HE โครงการจัดหาซอฟต์แวร์กลาง โครงการวิเคราะห์ข้อมูล TCAS และโครงการความร่วมมือกับ สกมช.

 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี