สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำทีมคณาจารย์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษา และห้องปฏิบัติการต่างๆ อาทิ ห้องวิเคราะห์หลักทรัพย์ ห้อง E-commerce ห้องโลจิสติกส์ และห้องปฏิบัติการ SAP ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.นาถรพี ตันโช คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EqwLa-
Yu45BArTkpzj4sYkYBjFHNpsUOYOXWEcpF96Dt5Q?e=ZH2VJ4

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี