สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบมาตรฐานและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบมาตรฐานและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร

เมื่อระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวางระบบมาตรฐานและการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร โดย รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัชนก นุกิจ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา โรงเรียนการเรือน และดร.จันทร์จนา ศิริพัฒน์วัฒนา ประธานที่ปรึกษาคณบดีโรงเรียนการเรือน ร่วมกล่าวเปิดงาน โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อฝึกปฏิบัติระบบการจัดทำระบบ Sop และ Sheet Specification Chart โดยมีคุณธามม์ ประวัติตรี Managing Director Wow Thai Food Holding ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นวิทยากรบรรยาย และเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากับโรงเรือนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ei0irDI9fVdHtR5_wW9Pfc0Bh-TC7eu1Pu58Rza-UWuRZw?e=WARNvX

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี