สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมการทำสื่อการสอนออนไลน์

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมการทำสื่อการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดอบรมการทำสื่อการสอนเพื่อใช้สอนออนไลน์ แก่คณะครูโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายวิฑูรย์ วรรณโย และนายพิชิต ศรีกลับ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ เป็นวิทยากรอบรม ณ ห้อง 5305 ชั้น 3 อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EhU_g6iPjz5IrjrCPkH2DN8B8mUSta6nMZNGcIUA4ZtrGA?e=LO1vKs

ปภารณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี