สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565  ตัวแทนผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 อันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิฐานจิตอนุโมทนา เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาต่อคุณพระศรีรัตนตรัย คือสรณะอันประเสริฐ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีวัฒนธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EpwYu19JrfZInXBOmnKAMQYB8lFoKvs91HETqRfN3Qd18A?e=pdRLOb

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี