สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สาขาการตลาดและสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ศึกษาดูงานพิพิธพันธ์ต้านโกง

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI
 

สาขาการตลาดและสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย ศึกษาดูงานพิพิธพันธ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น. นางปราณี พูลผล ครูประจำสาขาการตลาด โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และคณะครูนำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด จำนวน 14 คน และสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตน และประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้เป็นอย่างดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไป

ดูภาพเพิ่มเติม :

https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/El9MG5T7FzFJvvF9wFaQfJMBT_W7jIx8TKzNOxQSZQ9oMg?e=nNgcVe

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี