สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย สืบทอดศิลปะวิทยาการอันเป็นสมบัติของชาติ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย สืบทอดศิลปะวิทยาการอันเป็นสมบัติของชาติ

เมื่อวันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. นางสาวสวรรยา ทับแสง ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และนายสุเมธา ทรัพย์รังสี ครูประจำสาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 สาขาการสร้างเครื่องดนตรีไทย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชิงรุก Active Workshop "การสร้างขลุ่ยเทลาย" ด้วยทางสาขา ฯให้ความสำคัญของการสืบทอดองค์ความรู้ในเรื่องการสร้างขลุ่ยเทลาย สืบเนื่องจากองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวมีผู้สืบทอดจำนวนน้อย และมิได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวิชาการจึงส่งผลให้ขลุ่ยเทลายค่อย ๆ เลือนหายไปจากวงการดนตรีไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะทางด้านงานช่างดนตรีไทยให้แก่นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดศิลปะวิทยาการอันเป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่ต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภูมิใจ รื่นเริง และอาจารย์จีรนันทน์ รื่นเริง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์ ได้เป็นอย่างดี ณ บ้านดนตรีรื่นเริง สุขุมวิท 77 กรุงเทพมหานคร

ดูภาพเพิ่มเติม :
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Ek3Vzbf3ZYNFhkhE9sdspKgBCzRjL3H5CaIgRl90BqOqvw?e=D4GArt

ชาติภักดิ์ / ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี