สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

CDTI จัดฝึกอบรม “ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตร 18 ชั่วโมง”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI จัดฝึกอบรม “ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตร 18 ชั่วโมง”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายจีระ สังเกตกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทั่วไป โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรม ฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดโครงการ “เยาวชนคนสร้างอนาคต – การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย” สนับสนุนโดย มูลนิธิสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ และ ยูนิเซฟ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม “ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตร 18 ชั่วโมง” ให้กับเยาวชนทั่วไปที่มีอายุ 15 – 24 ปี เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของเยาวชน การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานที่เหมาะสมแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสติดเชื้อโควิด – 19 โดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 19, 25 และวันที่ 26 มิถุนายน 2565 รวม 3 วัน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 3 จำนวน 17 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน

ดูภาพเพิ่มเติม https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Et_Yb_7SNBtDgihCjdZJRB8BQ0lIHW0PBCEmJOSdz5tzTA?e=zHtkyO

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี