สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

CDTI จัดฝึกอบรม “ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตร 18 ชั่วโมง”

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

CDTI จัดฝึกอบรม “ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตร 18 ชั่วโมง”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 นายจีระ สังเกตกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทั่วไป โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประธานพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรม ฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดโครงการ “เยาวชนคนสร้างอนาคต – การส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทย” สนับสนุนโดย มูลนิธิสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ และ ยูนิเซฟ โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรม “ช่างติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตร 18 ชั่วโมง” ให้กับเยาวชนทั่วไปที่มีอายุ 15 – 24 ปี เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของเยาวชน การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานที่เหมาะสมแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสติดเชื้อโควิด – 19 โดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 19, 25 และวันที่ 26 มิถุนายน 2565 รวม 3 วัน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 3 จำนวน 17 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน

ดูภาพเพิ่มเติม https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Et_Yb_7SNBtDgihCjdZJRB8BQ0lIHW0PBCEmJOSdz5tzTA?e=zHtkyO

ชาติภักดิ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี