สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2565

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2565 ครูสปันนา นวลสอาด ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกสามัญโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และทีมคณะครูกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ นำผลงานนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา" ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา (5 ภาค) โดยผลงานของนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร) จำนวน 2 โครงงาน (นำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์) ณ ห้องวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 611 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้แก่

โครงงานที่ 1 ผลงานชื่อ “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับไขมันในน้ำเสียโรงอาหาร โดยใช้วัสดุที่มีรูพรุนนาโนเทคโนโลยีธรรมชาติ” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (นักเรียนสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ชั้นปีที่ 2) โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัล รองชนะเลิศเหรียญเงิน ระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

โครงงานที่ 2 ผลงานชื่อ “ปุ๋ยดินอัดเม็ดเร่งรากจากผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยว” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต ชั้นปีที่ 1) โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัล รองชนะเลิศเหรียญเงิน ระดับภาค (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี