สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นักเรียน CDTI ได้รับรางวัล 3 ดาวในกิจกรรม “การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน CDTI ได้รับรางวัล 3 ดาว การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 อาจารย์สุเมธ เชิงดา หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำนักเรียน จำนวน 1 ทีม เป็นตัวแทน โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรม "การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก" ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสังคมโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้มาให้ความรู้ ความเข้าใจ การสร้างแรงบันดาลใจกับทีมสายอาชีวศึกษา โดยในโครงการดังกล่าว นักเรียนสาขางานช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกิจกรรมจำนวน 1 ชิ้นงาน คือ ผลงาน “เครื่องดัดท่อพีวีซีกึ่งอัตโนมัติ มุมโค้ง 90 องศาจากท่อที่เหลือใช้” (RECYCLE PVC PIPE MAKING 90 DEGREES MACHINE SEMI-AUTOMATIC) ในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ โดยได้รับรางวัลนวัตกรรมติดดาว ระดับ 3 ดาว นับเป็นโครงการที่ได้พัฒนาด้านทักษะความรู้ ความสามารถด้านการนำเสนอผลงานและยกระดับการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐิ์ และนวัตกรรมที่มีประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EuTfubSdjr5Dv-FXjIUMSoQBKjv9J61E0M0T9F8fS_85fw?e=oEFFDx

ชาติภักดิ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี