สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

แนะแนวการศึกษาต่อร.ร.สิงห์สมุทร

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสิงห์สมุทร

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 งานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร งานทุนการศึกษาและบริการนักเรียนนักศึกษา งานพัฒนาและติดตามผลนักเรียนและนักศึกษา และตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับคณะผู้บริหารโรงเรียนสิงห์สมุทร ในการส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สถาบัน พร้อมแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน ทุนการศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร จ.ชลบุรี

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eg4iHTQNt3xOkvuVpOB5TsoB4eVwhzj9_DzbIQnrV774NQ?e=hqJppm

 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี