สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทัศนศึกษาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ทัศนศึกษาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี และอาจารย์ประจำวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ พร้อมคณะ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ เข้าทัศนศึกษาและรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Future Earth: คุณค่าจากอวกาศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/ErAImmFY95BPosEfnC1zq4MBNMVL-pT8Woxz6Q4NgxcqCg?e=IoovvB

 

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี