สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และนิติการ จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม แก่บุคลากรสถาบัน ในหัวข้อ หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน บรรยายโดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และห้องประชุมมหาจักรีวิทยประสิทธิ อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604)

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EgRzmdhPGW5Jhax1aVPT6zYBpygBs3f-eDdGjY2-X1PsFA?e=MW5Yde

ปภาภรณ์/ข่าว

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี