สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมคณะกรรมการกฎหมาย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดการประชุมคณะกรรมการกฎหมาย สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ครั้งที่ 4/2565 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี ทำหน้าที่ประธาน ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค กรรมการ นางสาวจตุราภรณ์ รอดเกลี้ยง กรรมการ นายรุ่งโรจน์ เรืองปราชญ์ กรรมการ นางสาวกรรณิกา ไตรภาดา กรรมการ และนายอัครพร บุนนาค กรรมการและปฏิบัติหน้าที่เลขานุการร่วมการพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งครูวิชาชีพชำนาญการ ครูวิชาชีพเชี่ยวชาญ และร่างประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมคณะกรรมการเป็นกระบวนการในการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสถาบัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาให้สอดคล้องกับนโยบายสภาสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมวิชาการ วิชาชีพชั้นสูง และทักษะเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์รวมทั้งวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (อาคาร 604)

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Etba8FnPP9xAuZ8AjcucXksBxp9yl0gsH0UGZB_bdMQHOA?e=vl5OIU

ปภาภรณ์/ข่าว

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ระดับปริญญาตรี