สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ร่วมงานปฐมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ร่วมงานปฐมนิเทศและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี ร่วมงานปฐมนิเทศกำลังพลผลัดใหม่ ในปีงบประมาณ 2566 และงานมอบประกาศเกียรติคุณแก่กำลังพลเสร็จสิ้นภารกิจ ในปีงบประมาณ 2565 ในการนี้รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พร้อมด้วยอาจารย์ ครู นักศึกษาและนักเรียน ร่วมชมนิทรรศการโครงการจิตอาสาพระราชทาน จัดโดย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EpehfSVuuq5DgcHwnwLcVdwBM5D-_AFzy8SQ4vLlIIOfAg?e=8iLLXw

ปภาภรณ์/ข่าว

 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ระดับปริญญาตรี