สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมอาจารย์ประจำภาคการศึกษาที่ 2 

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ประชุมอาจารย์ประจำภาคการศึกษาที่ 2 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมอาจารย์ ระดับปริญญาตรี เพื่อสื่อสารนโยบายด้านต่าง ๆ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการสร้างเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีประเด็นสำคัญมุ่งเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียนผ่านจิตรลดาโมเดล (Chitralada Model) ประกอบด้วย 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ Life Skill คือ การทักษะการดำรงชีวิต มีสุขภาพชีวิตที่ดี Social Skill คือ ความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม และ Work Skill คือ ความสามารถในการดำรงชีพเพื่อตนเองและครอบครัว โดยสามารถสร้างได้จากการฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการในระยะเวลาที่เหมาะสมและมีโค้ช (อาจารย์) ที่ดี นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถสร้างอาชีพด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์คิดก้าวหน้า และมีวัฒนธรรมจิตรลดา คือ เป็นคนดี ใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีจิตอาสา จงรักภักดีในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านการพัฒนาอาจารย์มุ่งเน้นการทำวิจัยผ่าน Action Research การบริการวิชาการ และการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/EhFCw_xPFghIkBE7thBDrOABacjSSB037rRZg8oVA1-xLA?e=w2AhfR

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี