สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ประชุมอาจารย์ประจำภาคการศึกษาที่ 2

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI


ประชุมครูประจำภาคการศึกษาที่ 2

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมครู โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ เพื่อสื่อสารนโยบายด้านต่าง ๆ พร้อมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางการสร้างเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเทพรัตนพิทยากร อาคาร 605 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีประเด็นสำคัญมุ่งเน้นการเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีความเป็นเลิศ เป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาอื่น เพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริมสายวิชาชีพให้เพิ่มมากขึ้นให้เป็นอาชีวศึกษาที่น่าเรียน โดยครูจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดเวลา (Life Long Learning ) และมีหน้าที่สำคัญคือ จะต้องรู้ทักษะของนักเรียนเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น สอนทักทักษะการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม และการทักษะการทำงาน รวมถึงการมุ่งสร้างผลงานวิจัยควบคู่ไปกับการสอน (Active Research) การจัดตั้ง PLC (Professional Learning Community) หรือกลุ่มการเรียนรู้เพื่อแบ่งปันทักษะ องค์ความรู้ระหว่างครูผู้สอน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ COVID-19 ที่ครูจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงสร้างความสัมพันธ์กับสถานประกอบการให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์การทำงานซึ่งจะช่วยให้มีทักษะการปฏิบัติงานในอนาคต

ชมภาพเพิ่มเติม
https://cdti365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/thanin_suk_ms_cdti_ac_th/Eiewu5Lr15lFrNFhwvXJAKQBrTLbA1XyejQM6JB1nckISA?e=OpdR3T

ปภาภรณ์/ข่าว

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี