สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ศึกษาดูงานสํานักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

ศึกษาดูงานสํานักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและหัวหน้างานวิจัยและวิรัชกิจ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ สํานักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการดําเนินงานครอบคลุมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ งานส่งเสริมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา งานความร่วมมือรัฐและเอกชน ตลอดจนงานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ชมภาพเพิ่มเติม
https://drive.google.com/drive/folders/1ySFlqq0hacFMbl2Cg9kWoXRalNGRNZTm?usp=share_link

ปภาภรณ์/ข่าว

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

 

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี