สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นำเสนอโครงการสัมมนาเผยแพร่ผลลัพธ์โครงการวิจัย

สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร นันทิวิชิตชัย อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร เฮงศรีธวัช และผู้ช่วยศาสตราจารย์เติมพงษ์ ศรีเทศ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำเสนอโครงการสัมมนาเผยแพร่ผลลัพธ์โครงการวิจัย ในรูปแบบ Online และ Onsite เรื่อง ระบบตรวจวัดสมรรถนะและประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบไร้สายด้วยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ผ่านระบบ Internet of Things (IoTs) สำหรับการบริหารและจัดการพลังงาน (MEEPI+) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน งบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ติดตามข่าวสาร MEEPI+ : https://bit.ly/MEEPI_Plus
ใช้งานระบบได้ที่ : https://www.meepi.net/

 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา CDTI

Picture of Hello Mountain

Hello Mountain

Mountain Studio Team
ระดับปริญญาตรี